Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Chcemy być aktywni zawodowo i społecznie

loga mazowsze
Realizatorzy: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL (Lider) i Industry Personnel Services Sp. z o.o. (Partner)
Planowany termin realizacji projektu: 01.11.2017 r. – 30.09.2019 r.
Wartość całkowita projektu: 2 278 499,00 zł
Poziom dofinansowania: 95%
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Celem projektu jest wzrost aktywizacji społecznej i zawodowej co najmniej 120 rodzin (450 osób - 254 os. dorosłych i 196 dzieci) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, oddalonych od rynku pracy, zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego, charakteryzujących się niskim poziomem aktywności społecznej i zawodowej.

Grupę docelową projektu stanowią rodziny zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego, w których osoby:
 
 1. Są mieszkańcami gminy na terenie województwa mazowieckiego;
 2. Są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikuje się do objęcia wsparciem;
 3. Nie uczestniczą równocześnie w innym projekcie dotyczącym aktywizacji społeczno-zawodowej finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Działania projektowe są kierowane zwłaszcza do niżej wymienionej grupy osób:
 
 1. Osoby przypisane do III profilu pomocy (zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) – tj. oddalona znacznie od rynku pracy lub niegotowa do podjęcia zatrudnienia;
 2. Osoby korzystające z PO PŻ, pod warunkiem, że wsparcie nie będzie powielało działań, które otrzymują lub otrzymywali w ramach działań towarzyszących z POPŻ;
 3. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia;
 4. Osoby zamieszkujące obszar poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim Barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego – zgodnie z wykazem gmin (załącznik 6 do Regulaminu);
 5. Kobiety;
 6. W przypadku zgłoszenia się większej liczby Kandydatów niż dostępnych miejsc w Projekcie dodatkowym kryterium będzie kolejność zgłoszeń.

W ramach projektu na rzecz uczestników świadczone będzie następujące wsparcie:
 
 1. Mobilna Grupa Interdyscyplinarna (MGI) członkowie (psycholog, pedagog, pracownik socjalny, doradca zawodowy). Zadaniem MGI jest opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR), która zawierać będzie:
 • diagnozę potrzeb i potencjałów społecznych i kulturowych prowadzącą do określenia zindywidualizowanych działań w społecznym module;
 • diagnozę potrzeb i potencjałów prozawodowych prowadzącą do określenia zindywidualizowanych działań w prozatrudnieniowym module;
 • członkowie MGI przeprowadzą diagnozy uczestników projektu i raz w miesiącu odbędą spotkanie w celu aktualizacji IŚR.
 1. Grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych;
 2. Wsparcie doradcy zawodowego;
 3. Kurs zawodowy + egzamin zawodowy;
 4. Stypendium szkoleniowe (dla Uczestników biorących udział w kursach zawodowych);
 5. Staż zawodowy u pracodawców;
 6. Stypendium stażowe (dla Uczestników biorących udział w stażach zawodowych);
 7. Pośrednictwo pracy;
 8. Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i staż;
 9. Animacja lokalna tj. spotkania z przedstawicielami różnych grup społecznych.
 
 
Kontakt:
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
ul. Ludwika Michała Paca 40, 04-386 Warszawa
tel.: + [48] 22 121-59-10
strona internetowa: http://www.cal.org.pl

logotyp_rozwiniecie_poziom_rgb